Obecné obchodní podmínky

```html

1. Úvodní ustanovení

Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.demoeshopdemoeshop.sk (dále jen demoeshop). Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu demoeshop je společnost:

asdf s.r.o.

právní sídlo společnosti:
asf
aasfsf 

provoz:
asd

IČO: asdd
DIČ: Sasdasd

Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky.

V případě, že je smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba), řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami internetového obchodu ASDF zákonem č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při zájezdním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění.

V případě, že je smluvní stranou podnikatel (právnická osoba), řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodu demoeshop zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.

2. Vyřízení objednávky

Obchod demoeshop dodává zboží kupujícímu na základě elektronické nebo telefonické objednávky. Podmínkou platnosti každé objednávky je vyplnění všech povinných údajů při jejím odeslání. Prodávající je oprávněný požadovat od kupujícího ověření objednávky emailem nebo telefonicky.

Všechny objednávky přijaté přes internetovou stránku www.demoeshop.sk považuje prodávající za závazné. Prodávající si také vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí za zboží cenu, která je uvedena v emailu, který dostane po potvrzení objednávky.

Cena za dopravu se může lišit u nadrozměrných nebo těžkých balíků. (Více informací v části o dopravě a platbě.) Při telefonických objednávkách platí cena, o které je zákazník informován písemně emailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací doby a to v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. V takovém případě bude kupující okamžitě informován.

3. Platební podmínky

Všechny ceny na stránkách obchodu Demoeshop jsou uvedeny s DPH 20% a přepočítány konverzním kurzem 30,1260 SKK = 1 €.

Součástí každé dodávky je faktura - daňový doklad, která také slouží jako záruční list. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen. Pokud se však jedná o zboží již objednané, platí cena, za kterou si zákazník zboží objednával bez ohledu na její další změny.

V internetovém obchodě demoeshop může kupující uhradit kupní cenu těmito způsoby:

Hotovostí - přímo v provozovně společnosti.

Bankovním převodem - po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu s číslem účtu a variabilním symbolem. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený v Tatrabance. Po zpracování objednávky a přijetí platby (obvykle do 2 dnů) je zboží bezodkladně expedováno podle bodu 4 těchto podmínek.

Prostřednictvím Cardpay/Tatrapay - okamžitá úhrada předem přes internet banking prostřednictvím služby TatraPay, CardPay.

Dobírkou - za zboží zákazník platí při převzetí na poště nebo u kurýra. Příplatek za dobírku slovenskou poštou je 1,20 €, příplatek za dobírku kurýrem je 0,60 €.

4. Dodací podmínky

Za dodání zboží se považuje jeho převzetí.

Objednané zboží expedujeme bez zbytečného odkladu obvykle v lhůtě 2 pracovních dnů, nejpozději však do 5 dnů od dne přijetí platby za potvrzenou objednávku. Vyhradzujeme si právo na prodloužení dodací doby v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti. O takovém prodloužení dodací lhůty je kupující bezodkladně informován.

Zboží je dodáváno v kvalitních obalech zajištěných ochrannou fólií, aby se zabránilo jeho poškození. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a v odůvodněných případech návod na jeho použití.

Zboží bude zákazníkovi doručeno na adresu, kterou uvede v objednávkovém formuláři.

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky. V případě, že kupující bezdůvodně nepřevezme objednané zboží, náklady spojené s opakovaným doručením nese kupující v plné výši podle platného ceníku kurýrní společnosti.

5. Doprava a poplatky za přepravu

Způsob dopravy si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti.

Vybraný způsob dodání se považuje za závazný. Obchod demoeshop poskytuje tyto možnosti:

Osobní odběr (zdarma) - Zboží si můžete převzít osobně na adrese 

Slovenská pošta - jen pro balíky do 10 kg.

Kurýr - doručení v pracovních dnech (od 8. do 18. hodiny). Těsně před dodáním Vás bude kurýr telefonicky kontaktovat, abyste si mohli domluvit přesnější čas dodání. Zboží je při přepravě pojištěno. Za škody vzniklé při přepravě prodávající neručí.

Zákazník je při převzetí povinen zásilku prohlédnout a zkontrolovat, zda je úplná a neporušená. Je povinen ji převzít jen tehdy, pokud není nijak poškozen její vnější obal.

V případě poškození obalu může zákazník zboží převzít, ale je nutné uvést výhrady do přepravního listu. Zákazník má také povinnost tuto skutečnost bezodkladně nahlásit na našich telefonních číslech nebo emailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny v lhůtě 12 hodin, nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

6. Záruka a reklamace zboží

Záruční doba je 24 měsíců od dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a plyne od dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Kupující je povinen reklamaci bezodkladně uplatnit, a to ihned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.

Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, které bylo způsobeno kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými podmínkami přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatížením nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

Pokud prodávající neurčí jinak, reklamovaný výrobek je nutné zaslat zpět poštou, v případě nadrozměrného zboží kurýrní službou, na adresu prodávajícího:

asasasas

Reklamovaný výrobek je možné odevzdat na výše uvedené adrese i osobně, a to po předchozí telefonické dohodě.

Prodávající nebo jím pověřená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě emailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů od dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů od dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Práva kupujícího při uplatnění reklamace

Při odstranitelné chybě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění chyby rozhoduje prodávaj

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.