Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1: Úvodní ustanovení
1.1 Společnost ui 42 spol. s r.o. se sídlem Sibírska 62, 832 01 Bratislava, IČO: 35 713 003, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 14226/B (dále jen "ui 42") vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky ui 42 pro poskytování služeb (dále jen "VOP" nebo "Podmínky"). VOP upravují právní vztahy mezi společností ui 42 a třetími stranami jako jejími klienty v souvislosti s poskytováním služeb společností ui 42. VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi společností ui 42 a jejím klientem nebo klientem jejího oprávněného smluvního partnera a jsou zveřejněny a k dispozici v písemné podobě v obchodních prostorách společnosti ui 42 a v elektronické podobě na internetových stránkách www.ui42.sk.
1.2 VOP jsou závazné pro všechny strany, tj. účastníky smluvního vztahu, a vycházejí z obecně závazných právních předpisů platných ve Slovenské republice, jako jsou Obchodní zákoník, Občanský zákoník a mezinárodní smlouvy nebo dohody a zvyklosti.

Článek 2: Definice
2.1 Službami se rozumí zejména následující služby a práce poskytované nebo prováděné společností ui42 pro zákazníka na základě jeho objednávky:
- Tvorba návrhů, implementace, údržba, aktualizace a upgrady webových stránek,
- webhostingové služby s poskytováním dalších služeb,
- podpůrné služby,
- programovací služby.
Rozsah a typ služeb je přesně definován ve Smlouvě a/nebo Objednávce.
2.2 Produktem se rozumí konkrétní výsledek Služby poskytované konkrétnímu Zákazníkovi, zejména webová stránka nebo prezentace, počítačový program nebo aplikace. Specifikace výrobku je uvedena ve smlouvě.
2.3 Zákazníkem se rozumí klient společnosti ui42 nebo klient jejího Oprávněného dodavatele, kterému se společnost ui42 zavázala poskytovat Služby podle Smlouvy.
2.4 Objednávkou se rozumí písemná objednávka Služeb provedená Zákazníkem a přijatá společností ui42, která musí mít formu a obsah stanovený společností ui42.
2.5 Smlouvou se rozumí písemně uzavřená smlouva o poskytování prací a služeb nebo jiný obdobný smluvní vztah mezi společností ui 42 a Zákazníkem, na základě kterého společnost ui 42 poskytuje Zákazníkovi Služby; nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP a případně VOP a Objednávka, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2.6 Smluvními stranami se rozumí ui 42 a Zákazník společně, smluvní stranou se rozumí kterákoli z nich.
2.7 VOP znamenají Všeobecné licenční podmínky společnosti ui 42 vydané společností ui 42, které upravují právní vztahy mezi společností ui 42 a třetími stranami týkající se využívání autorských práv a práv průmyslového vlastnictví vlastněných společností ui 42. GPL jsou zveřejněny a k dispozici v písemné podobě v obchodních prostorách společnosti ui 42 a v elektronické podobě na internetových stránkách www.ui42.sk.
2.8 Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2.9 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2.10 Ceníkem se rozumí ceník produktů a služeb společnosti ui 42.

Článek 3: Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, společnost ui42 není oprávněna poskytovat nebo dále šířit Produkt nebo materiály získané od Zákazníka v průběhu poskytování Služeb nebo vytváření Produktu.
3.2 Společnost ui42 se zavazuje poskytovat Služby a provádět práce na Produktu v souladu s dohodnutým harmonogramem řádně a v požadované kvalitě.
3.3 Zákazník se zavazuje předat společnosti ui 42 podklady pro poskytování Služeb a provádění prací na Produktu ve formátu a podle časového harmonogramu dohodnutého ve Smlouvě a/nebo Objednávce a poskytnout společnosti ui 42 potřebnou součinnost.
3.4 Zákazník se zavazuje zaplatit společnosti ui42 dohodnutou cenu za poskytnuté Služby a/nebo vytvořený Produkt.

Článek 4: Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4.2 Smlouvu lze vypovědět:
4.2.1 Na základě písemné dohody smluvních stran;
4.2.2 Písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po obdržení písemné výpovědi. Během výpovědní lhůty se strany zavazují zajistit nepřetržité plnění Smlouvy, pokud není dohodnuto jinak;
4.2.3 odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran, pokud druhá Smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
4.3 Písemné oznámení o výpovědi nebo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy se podává druhé Straně na její adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na jinou adresu této Strany, kterou tato Strana písemně oznámí druhé Straně.

Článek 5: Cena za služby a produkt
5.1 Cena za Služby a/nebo Produkt se stanoví dohodou v souladu se zákonem č. 18/1996 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Přesná výše ceny je uvedena ve smlouvě. V případě opakovaného plnění a hodinové ceny uvedené ve Smlouvě musí být k faktuře přiložen přehled prací provedených v daném fakturačním období.
5.2 Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny ve Smlouvě, Objednávce, Přílohách a Ceníku uvedeny bez DPH.
5.3 Společnost ui 42 si vyhrazuje právo na změnu Ceníku, zavazuje se však, že ve vztahu k zákazníkovi nezmění cenu na vyšší, než jakou účtuje svým ostatním zákazníkům za srovnatelné služby.
5.4 ui 42 se zavazuje revidovat Ceník nejméně jednou ročně.
5.5 Platnost nového Ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách www.ui42.sk.
5.6 Změna Ceníku se nedotýká dříve přijatých Objednávek, pokud v něm není uvedeno jinak.

Článek 6: Platební podmínky
6.1 Zákazník se zavazuje uhradit společnosti ui 42 dohodnuté ceny na základě faktur vystavených společností ui 42 nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení.
6.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou fakturované částky je společnost ui 42 oprávněna požadovat po Objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 30 dnů je společnost ui 42 oprávněna dočasně pozastavit další poskytování Služeb nebo provádění prací až do zaplacení fakturované částky, přičemž v takovém případě se odpovídajícím způsobem posunou všechny dohodnuté termíny dokončení a předání prací.
6.3 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak a časový harmonogram poskytování Služeb nebo provádění prací na Produktu nepřesáhne jeden měsíc, vystaví ui 42 fakturu na dohodnutou cenu po poskytnutí Služeb nebo převzetí vytvořeného Produktu Zákazníkem.
6.4 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak a časový harmonogram poskytování Služeb nebo provádění prací na Produktu přesahuje jeden měsíc, rozdělí se celková částka podle Smlouvy na dvě části v poměru 75 % a 25 %. První část 75 % celkové částky bude rozdělena poměrně na celou dobu poskytování Služeb nebo provádění prací na Produktu podle harmonogramu a společnost ui 42 bude měsíčně fakturovat společnosti ui 42 částky odpovídající podílu provedených prací za daný měsíc na celkových pracích. ui 42 vystaví fakturu na zbývajících 25 % celkové částky po převzetí výrobku zákazníkem. V případě, že se Objednatel do 10 pracovních dnů nevyjádří k dodanému dílu, může Zhotovitel vystavit fakturu na zbývající částku.

Článek 7: Předání, reklamace
7.1 Společnost ui 42 poskytne Služby nebo předá Produkt Zákazníkovi v čase, na místě a ve formě uvedené ve Smlouvě.
7.2 Zákazník je povinen předat společnosti ui 42 potřebné dokumenty pro poskytování Služeb nebo provádění prací na Produktu v čase, místě a formě uvedené ve Smlouvě a/nebo Objednávce. Pokud předložené dokumenty neodpovídají specifikaci nebo jsou dodány po termínu stanoveném ve Smlouvě a/nebo Objednávce, je společnost ui 42 oprávněna odpovídajícím způsobem posunout termín poskytnutí Služeb nebo dodání Produktu.
7.3 O předání Produktu sepíší Zákazník a ui 42 samostatný akceptační protokol, který bude tvořit přílohu poslední faktury vystavené na základě předmětné Objednávky.
7.4 Společnost ui 42 se zavazuje upravit nebo opravit Produkt, který má být předán, v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v soupisu prací a služeb. Pokud Produkt ani po úpravě nebo opravě nebude odpovídat specifikaci Objednatele nebo nebude předán ve sjednaném termínu z důvodů na straně společnosti ui 42, s výjimkou případů vyšší moci na straně společnosti ui 42, má Objednatel právo zrušit jednotlivou Objednávku nebo Produkt převzít a požadovat slevu z ceny odpovídající prodlení s dodáním Produktu.
7.5 V případě technické poruchy, která znemožní společnosti ui 42 poskytnout Služby nebo dodat Produkt Zákazníkovi v dohodnutém termínu, budou Služby nebo Produkt po vzájemné dohodě dodány náhradním způsobem na náklady té Strany, na jejíž náklady technická porucha vznikla.

Článek 8: Odpovědnost za škodu, záruky
8.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
8.2 Společnost ui 42 zaručuje funkčnost Produktu. Vady výrobku, které neodpovídají specifikaci uvedené ve Smlouvě a/nebo Objednávce, zjištěné do 12 měsíců po dodání, odstraní společnost ui 42 neprodleně na vlastní náklady. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, není na výrobek poskytována žádná další záruka. Riziko vyplývající z používání Produktu nese Zákazník, který je rovněž odpovědný za jakékoli porušení autorských práv, práv průmyslového vlastnictví a jiných práv třetích stran, pokud k takovému porušení došlo v důsledku použití materiálů poskytnutých Zákazníkem společnosti ui 42.
8.3 Společnost ui 42 v žádném případě neodpovídá za žádné zvláštní, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu (mimo jiné včetně škod za ztrátu obchodních zisků, přerušení provozu, ztrátu obchodních informací nebo jakoukoli finanční ztrátu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat Produkt, a to ani v případě, že společnost ui 42 byla na možnost takových škod upozorněna.

Článek 9: Společná ustanovení
9.1 Strany se dohodly, že veškeré spory, které mezi nimi vzniknou, budou řešit přednostně vzájemným jednáním s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že strany nejsou schopny dosáhnout dohody o předmětu sporu, je kterákoli ze stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na příslušný soud ve Slovenské republice.
9.2 Veškerá oznámení a jiné úkony, včetně právních úkonů, které Smlouva nebo platné právní předpisy vyžadují nebo které mají být učiněny písemně, se druhé smluvní straně doručují osobně nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu této smluvní strany. Strany se dohodly, že pokud adresát odmítne zásilku převzít nebo pokud se zásilka vrátí odesílateli jako nedoručená, považuje se zásilka za doručenou druhý den po dni, kdy byla odeslána.

Článek 10: Závěrečná ustanovení
10.1 V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek stane zcela nebo zčásti neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, platnost a účinnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Místo neplatných, neúčinných a nevymahatelných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.
10.2 Společnost ui 42 si vyhrazuje právo na změnu těchto smluvních podmínek a o všech změnách neprodleně informuje klienty zveřejněním změn na webových stránkách www.ui42.sk s uvedením data, kdy tyto změny nabývají účinnosti.
10.3 Podmínky nabývají účinnosti nejdříve 5 dní po jejich zveřejnění podle bodu 10.2 těchto Podmínek.
10.4 Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito Podmínkami. Působení těchto podmínek nebo jakékoli jejich části lze vyloučit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. února 2006.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.