Všeobecné licenční podmínky

Článek 1: Úvodní ustanovení
1.1 Společnost ui 42 spol. s r.o. se sídlem Sibírska 62, 832 01 Bratislava, IČO: 35 713 003, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 14226/B (dále jen "společnost ui 42") vydává tyto Všeobecné licenční podmínky společnosti ui 42 (dále jen "VOP" nebo "Podmínky"). VOP upravují právní vztahy mezi společností ui 42 a třetími stranami týkající se využívání autorských práv a práv průmyslového vlastnictví vlastněných společností ui 42. VOP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi společností ui 42 a jejím klientem nebo klientem jejího oprávněného smluvního partnera a jsou zveřejněny a k dispozici v písemné podobě v obchodních prostorách společnosti ui 42 a v elektronické podobě na internetových stránkách www.ui42.sk.
1.2 VOP jsou závazné pro všechny strany, tj. účastníky smluvního vztahu, a vycházejí z obecně závazných právních předpisů platných ve Slovenské republice, jako jsou Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Autorský zákon a mezinárodní smlouvy nebo dohody a zvyklosti.

Článek 2: Definice
2.1 Softwarem se rozumí počítačový program, aplikace nebo jejich samostatná nedílná součást, vyjádřená jako soubor příkazů a instrukcí používaných přímo nebo nepřímo v počítači, přičemž tyto příkazy a instrukce mohou být zapsány nebo vyjádřeny ve zdrojovém nebo strojovém kódu. Software je přesně definován ve smlouvě.
2.2 Licencí se rozumí oprávnění používat Software v rozsahu a způsobem uvedeným v těchto Podmínkách a/nebo ve Smlouvě, které vzniká uzavřením Smlouvy.
2.3 Podlicence znamená licenci udělenou oprávněným dodavatelem ui 42 držiteli licence.
2.4 Poskytovatelem licence je společnost ui 42, a to i v případě, že licenci uděluje některý z jejích smluvních partnerů, kteří jsou oprávněni udělovat podlicence na základě smlouvy s ui 42.
2.5 Držitelem licence se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která získá licenci na základě písemné smlouvy.
2.6 Smlouvou se rozumí Licenční smlouva nebo jakýkoli obdobný smluvní vztah mezi společností ui 42 a Klientem, uzavřený v písemné formě; VOP a VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
2.7 VOP jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti ui 42 vydané společností ui 42, které obecně upravují základní právní rámec vztahu mezi společností ui 42 a jejími klienty. VOP jsou zveřejněny a k dispozici v písemné podobě v obchodních prostorách společnosti ui 42 a v elektronické podobě na internetových stránkách www.ui42.sk.
2.8 Autorským zákonem se rozumí zákon č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon).
2.9 Obchodním zákoníkem se rozumí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2.10 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3: Výkon práv vyplývajících z licence
3.1 Nabyvatel licence je povinen uchovávat smlouvu včetně VLP jako doklad o udělení licence.
3.2 Nabyvatel licence se zavazuje při výkonu svých práv vyplývajících z licence bezvýhradně dodržovat všechny podmínky licence udělené ve smlouvě a tyto podmínky. Pokud držitel licence nesouhlasí s podmínkami udělené licence, smlouva se od počátku ruší a držitel licence vrátí poskytovateli licence všechny instalační soubory týkající se softwaru na datovém nosiči spolu s veškerými doprovodnými a průvodními materiály a dokumenty a nebude nadále oprávněn software používat.
3.3 Držitel licence je povinen informovat všechny své zaměstnance, kteří jsou uživateli softwaru, o podmínkách udělené licence.
3.4 Trvalá licence. Trvalá licence je licence, za kterou držitel licence zaplatí dohodnutý jednorázový poplatek a je oprávněn používat software za podmínek stanovených ve smlouvě a těchto smluvních podmínkách bez časového omezení.
3.5 Prozatímní licence. Prozatímní licence je licence, za kterou držitel licence platí dohodnutý poplatek v pravidelných měsíčních intervalech, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, a je oprávněn používat software za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto podmínkách po dobu, po kterou držitel licence platil dohodnutý poplatek.
3.6 Software je chráněn zákonem o autorských právech, dalšími platnými zákony a mezinárodními dohodami.
3.7 Udělením Licence se uděluje právo používat Software v souladu se Smlouvou a VOP, ale Software samotný není předmětem převodu. Licence se vztahuje pouze na software, nikoli na produkty, které jsou pomocí softwaru vytvořeny.
3.8 Poskytovatel licence je oprávněn udělit licenci neomezenému počtu nabyvatelů licence.

Článek 4: Rozsah a podmínky licence
4.1 Územní rozsah licence. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je držitel licence oprávněn používat software bez územního omezení na celém světě.
4.2 Věcný rozsah licence. Poskytovatel licence tímto uděluje držiteli licence právo používat níže uvedeným způsobem takový počet kopií každé verze a jazykové verze softwaru, který je uveden ve smlouvě. Za každou získanou licenci může držitel licence nainstalovat a používat jednu kopii softwaru nebo jakoukoli předchozí verzi pro stejný operační systém na jednom počítači, pracovní stanici, terminálu nebo jiném digitálním elektronickém zařízení ("počítač"). První uživatel počítače, na kterém je kopie softwaru používána, si může vytvořit druhou kopii výhradně pro vlastní potřebu na přenosném počítači. Držitel licence může rovněž uložit nebo nainstalovat kopii softwaru na úložné zařízení, například síťový server, které se používá výhradně pro instalaci nebo provoz softwaru na jiných počítačích držitele licence v rámci jeho interní sítě. Držitel licence však musí získat a přidělit licenci pro každý jednotlivý počítač, na kterém je Software nainstalován nebo provozován z paměťového zařízení. Softwarovou licenci nelze sdílet nebo používat současně na různých počítačích.
4.3 Jak používat software. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Držitel licence oprávněn používat Software pouze pro své vlastní provozní potřeby a k účelu, pro který je Software určen, a není oprávněn se Softwarem a udělenou Licencí jakkoli dále nakládat.
4.4 Omezení. Na všechny kopie softwaru se vztahují následující omezení:
4.4.1 Autorská práva. Poskytovatel licence je výhradním vlastníkem všech práv k softwaru. Veškerá autorská práva k softwaru (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli kreseb, fotografií, animací, obrazových a zvukových záznamů, textů a "appletů" obsažených v softwaru), jeho jednotlivým kopiím a veškerým doprovodným tištěným materiálům jsou výhradním vlastnictvím poskytovatele licence. Nabyvatel licence nesmí kopírovat software a jakékoli příručky nebo jiné tištěné materiály popisující a vysvětlující software, pokud platné zákony a mezinárodní dohody nestanoví jinak. Držitel licence získává výhradní právo používat software způsobem uvedeným ve smlouvě a těchto podmínkách.
4.4.2 Omezení pronájmu. Držitel licence nesmí pronajímat, půjčovat, půjčovat ani jinak umožnit třetí straně používat software nebo jeho kopie.
4.4.3 Zpětné vrácení. Držitel licence nesmí Software analyzovat, dekompilovat ani jinak dešifrovat, s výjimkou případů, kdy je taková činnost výslovně povolena platnými právními předpisy, a to bez ohledu na toto omezení.
4.4.4 Oddělení složek. Software je licencován jako jeden produkt. Jeho součásti nelze oddělit a použít na více než jednom počítači.
4.4.5 Převod práv k softwaru. Držitel licence nesmí převést právo na používání softwaru na třetí stranu.
4.4.6 Údržba produktu. Poskytovatel licence se nezavazuje poskytovat údržbu nebo aktualizace softwaru, pokud s tím nabyvatel licence výslovně nesouhlasí ve smlouvě. Pokud dojde k aktualizaci softwaru nebo ke zlepšení jeho funkčnosti, vztahují se na takto aktualizovaný nebo vylepšený software podmínky stanovené ve smlouvě a v těchto podmínkách.

Článek 5: Záruky
5.1 Záruky. Poskytovatel licence zaručuje funkčnost softwaru. Software a veškerá související dokumentace jsou poskytovány bez jakýchkoli dalších záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk vhodnosti pro určitý účel nebo záruk shody. Riziko vyplývající z používání softwaru zůstává na straně držitele licence, s výjimkou výše uvedených záruk poskytovatele licence.
5.2 Omezení odpovědnosti. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nebudou poskytovatel licence ani jeho dodavatelé v žádném případě odpovědní za jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu (včetně, mimo jiné, škod za ztrátu obchodních zisků, přerušení provozu, ztrátu obchodních informací nebo jakoukoli finanční ztrátu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat software nebo nemožnosti poskytovat služby podpory, a to ani v případě, že byl poskytovatel licence na možnost takových škod upozorněn.

Článek 6: Odstoupení od smlouvy, ukončení licence
6.1 Poskytovatel licence je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud nabyvatel licence vykonává práva vyplývající z licence v rozporu se smlouvou a těmito podmínkami a porušuje rozsah a podmínky licence stanovené ve smlouvě a/nebo v těchto podmínkách. V případě Prozatímní licence je Poskytovatel licence rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Držitel licence nezaplatí dlužnou částku ani do 15 (patnácti) dnů od data splatnosti.
6.2 Ukončením Smlouvy v souladu s článkem 6.1 těchto Podmínek Smlouva zaniká od počátku. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé straně. V důsledku ukončení Smlouvy zaniká i Licence.
6.3 Po ukončení licence podle článku 6.2 těchto podmínek je držitel licence povinen vrátit poskytovateli licence všechny instalační soubory týkající se softwaru na datovém nosiči spolu se všemi přiloženými a doprovodnými materiály a dokumenty a není oprávněn software dále používat.

Článek 7: Obecná ustanovení
7.1 Veškeré spory týkající se Licence, jejího rozsahu a podmínek, způsobu užívání Softwaru, které vzniknou mezi Poskytovatelem licence a Nabyvatelem licence, se obě strany zavazují řešit přednostně vzájemným jednáním s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že strany nedosáhnou dohody o předmětu sporu, je kterákoli ze stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na příslušný soud ve Slovenské republice.
7.2 Veškerá oznámení a jiné úkony, včetně právních úkonů, které Smlouva nebo platné právní předpisy vyžadují nebo které mají být učiněny písemně, musí být druhé smluvní straně doručeny osobně nebo doporučeným dopisem na poslední známou adresu této smluvní strany. Strany se dohodly, že pokud adresát odmítne zásilku převzít nebo pokud se zásilka vrátí odesílateli jako nedoručená, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla odeslána.

Článek 8: Závěrečná ustanovení
8.1 V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek a/nebo Smlouvy stane zcela nebo zčásti neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, platnost a účinnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Místo neplatných, neúčinných a nevymahatelných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.
8.2 Společnost ui 42 si vyhrazuje právo na změnu těchto smluvních podmínek a o všech změnách neprodleně informuje klienty zveřejněním změn na webových stránkách www.ui42.sk s uvedením data, kdy tyto změny nabývají účinnosti.
8.3 Podmínky nabývají účinnosti nejdříve 5 dní po datu jejich zveřejnění podle bodu 8.2 těchto Podmínek.
Podmínky.
8.4 Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito podmínkami. Působení těchto podmínek nebo jakékoli jejich části lze vyloučit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. února 2006.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.