FinStat

Čo to znamená

FinStat kompletní průvodce pro dešifrování financí firem. FinStat je online platforma, která umožňuje komplexní analýzu slovenských firem. Nabízí širokou škálu informací, které vám pomohou posoudit jejich finanční stabilitu, výkonnost a celkovou kondici. V tomto blogu se ponoříme do světa FinStatu a naučíme se, jak ho efektivně využívat pro informovaná obchodní rozhodnutí.

Viac info

Spolehlivost a původ dat na FinState

Data na FinState pocházejí z oficiálních registrů a veřejně dostupných zdrojů slovenských firem. Platforma tato data shromažďuje, konvertuje do snadno pochopitelného formátu a prezentuje je přehledným způsobem. Ačkoliv FinStat usiluje o maximální přesnost, je důležité si uvědomit, že v praxi se může vyskytnout mírná nepřesnost v důsledku aktualizací a změn v reportování ze strany e-commerce firem.

Klíčové informace o firmě na FinState

FinStat nabízí širokou škálu informací o firmách, včetně:

 • Základní údaje: Název firmy, sídlo, IČO, právní forma, kontaktní informace
 • Finanční výsledky: Tržby, zisk, hrubá marže, čistý zisk, ROE (rentabilita vlastního kapitálu), ROA (rentabilita aktiv)
 • Výkaz zisků a ztrát: Podrobný přehled příjmů a výdajů firmy
 • Rozvaha: Přehled aktiv a pasiv firmy
 • Vlastnická struktura: Informace o vlastnících a řídících orgánech firmy
 • Historie firmy: Klíčové milníky a události v historii firmy

Rozdíl mezi tržbami a ziskem

Je důležité rozlišovat mezi tržbami a ziskem. Tržby představují celkový objem příjmů firmy z prodeje zboží nebo služeb. Zisk je naproti tomu čistý příjem, který zůstane po odečtení všech výdajů a nákladů. Jinými slovy, zisk vyjadřuje, kolik peněz firma vydělala po tom, co pokryje všechny své provozní náklady.

Hloubkové pochopení ziskovosti

FinStat vám umožňuje analyzovat ziskovost firmy z různých úhlů pohledu:

 • Čistý zisk: Celkový zisk, který firma dosáhla po odečtení všech výdajů a daní.
 • Hrubá marže: Ukazuje, jaké procento z tržeb firma udrží po odečtení přímých nákladů na výrobu nebo nákup zboží/služeb. Vyšší hrubá marže indikuje lepší efektivitu provozu. Optimalizace PPC kampaní na marži, jak dosáhnout maximálního zisku
 • ROE: Měří rentabilitu vlastního kapitálu, t.j. jaký užitek firma generuje z peněz investovaných vlastníky. Vyšší ROE naznačuje, že firma efektivně využívá svůj kapitál.
 • ROA: Měří rentabilitu celkových aktiv firmy, t.j. jaký užitek firma generuje z celkových aktiv, které má k dispozici. Vyšší ROA naznačuje, že firma efektivně manažuje svá aktiva.

Výkaz zisků a ztrát a rozvaha: Dva klíčové výkazy

 • Výkaz zisků a ztrát: Poskytuje přehled o tom, jak firma za určité časové období (např. rok, čtvrtletí) vydělala a utratila peníze. Ukazuje příjmy z různých zdrojů, jakož i výdaje a náklady spojené s provozem firmy.
 • Rozvaha: Snímek finanční pozice firmy v určitém okamžiku (např. ke konci roku). Ukazuje, jaká aktiva firma vlastní (např. hotovost, pohledávky, zásoby, majetek) a jaké má závazky (např. dluhy, splatné faktury).

FinStat ELITE - přesně cílené segmenty subjektů v datasetech na míru

Aktiva a pasiva firmy: Rozdíl a význam

 • Aktiva: Ekonomické zdroje, které firma vlastní a využívá na svou činnost. Rozvaha je rozděluje na dvě hlavní kategorie:
  • Dlouhodobá aktiva: Majetek, který má firma k dispozici déle než jeden rok (např. budovy, stroje, pozemky)
  • Krátkodobá aktiva: Majetek, který se promění na hotovost během provozního cyklu (např. zásoby, pohledávky)
 • Pasiva: Zdroje financování firmy, které tvoří její závazky vůči jiným subjektům. Rozvaha je také dělí na dvě hlavní kategorie:
  • Vlastní kapitál: Peníze investované vlastníky firmy a nerozdělený zisk
  • Cizí kapitál: Dluhy a závazky firmy vůči externím subjektům, jako jsou banky, dodavatelé a věřitelé
   • Dlouhodobé závazky: Dluhy, které firma musí splatit za dobu delší než jeden rok (např. bankovní úvěry, leasingové závazky)
   • Krátkodobé závazky: Dluhy, které firma musí splatit v rámci provozního cyklu (např. splatné faktury od dodavatelů)

Vlastní kapitál versus cizí kapitál

Finanční kondici firmy lze posoudit také analýzou poměru vlastního kapitálu a cizího kapitálu. Vyšší podíl vlastního kapitálu naznačuje finanční stabilitu a nezávislost na externím financování. Naopak, vysoký podíl cizího kapitálu může indikovat vyšší riziko pro firmu, protože je více zatížena splácením dluhů.

FinStat jako nástroj pro informovaná rozhodnutí

FinStat je cenným nástrojem pro každého, kdo chce získat komplexní přehled o finanční situaci a výkonnosti slovenské firmy. Analýzou dat na FinState můžete dělat informovanější obchodní rozhodnutí, posoudit potenciální partnery a dodavatele a získat konkurenční výhodu.

Nezapomeňte: Finanční údaje se mohou časem měnit. Pro získání nejaktuálnějších informací doporučujeme navštívit webovou stránku FinStat a nahlédnout do posledních dostupných dat o společnosti.

Konzultace zdarma

S čím byste potřebovali pomoci?

Vyberte všechny možnosti, které se vás týkají

Potřebujete ještě s něčím pomoci?

Vyberte si další oblast

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulář byl úspěšně odeslán.